Steel Framing és un sistema de construcció en sec format per un entramat de perfils mecanitzats obtinguts pel conformat de xapes
laminades amb fred d’acer galvanitzat, units entre si per cargolat i que són coberts amb plaques de revestiments, tipus OSB i ISOLPRO
per la cara exterior i tipus de cartró-guix laminat per la cara interior, amb els diferents elements d’aïllament tèrmic per donar confort i
benestar obtenint el certificat d’eficiència energètica tipus A

La industrialització permet fer cases de 200 m² en 6 mesos

Steel Framing és una construcció sostenible, executada per un equip d’arquitectes especialitzats en arquitectura i sostenibilitat, que s’ha dissenyat seguint i aplicant tots els paràmetres de les millors certificacions en sostenibilitat del mercat (BREEAM, LEDD i PASSIVE HOUSE). També compleix amb totes les exigències constructives en normativa estatal (CTE) i Europea (EUROCODES).

Fases del sistema constructiu

Estudi topogràfic

L’estudi topogràfic serveix per establir mides, distàncies i el relleu del terreny projectats sobre un plànol. Aquest estudi és imprescindible per poder donar un preu d’obra definitiu, ja que permet conèixer per endavant les excavacions o terraplenats necessaris per dur l’obra bon terme.

Estudi de geotècnia

Estudiar la composició geològica del terreny és essencial i clau per dissenyar la fonamentació més adient per a l’edificació amb seguretat i, també, per ajustar el cost de la consrucció. L’estudi de geotècnia, igual que el topogràfic, és primordial per donar un preu definitiu de l’obra, ja que per calcular els fonaments més apropiats és indispensable conèixer el terreny sobre el que s’ha d’assentar l’edifici.

Projecte

Es confecciona el projecte arquitectònic de l’habitatge en funció de les necessitats del client. Pràcticament qualsevol projecte respecte a l’obra tradicional es pot realitzar amb el sistema “Steel Framing”.

Enginyeria

Aquí es realitza el càlcul estructural del projecte definitanteriorment.

Pressupost

Un cop acabat totalment el projecte i els càlculs estructurals, ja es pot realitzar una valoració exacta del cost de l’obra

Tràmits oficials

Amb tots els documents del projecte arquiectònic i de l’enginyeria degudament visats pels seus respectius col·legis i juntament amb el pressupost de l’obra, es presenta l’expedient a l’Ajuntament per a la seva tramitació.

Excavació i fonamentació

En un terreny amb una estructura de tipus compacta, s’inclou una fomentació construïda per una llosa massissa i l’excavació necessària per aquesta
fonamentació. Depenent del resultat de l’estudi de geotècnia, s’haurà de fer una fonamentació adient al terreny existent.

Estructura

Es realitza amb acer lleuger estructural d’alta resistència S280GD i galvanitzat Z275, amb una resistència a la tracció de 3.700 kg/cm2, segons la Norma Europea EN1090-1+A1:2001 i amb certificat d’AENOR, podent assolir fins a 4 plantes d’alçada. Planificació i documentació exhaustiva del muntatge. Control de qualitat

Coberta

Aquesta pot ser inclinada o plana segons el projecte, però en totes, s’inclou l’aïllament de llana mineral i la impermeabilització. L’acabat dependrà del tipus de coberta, podent ser, de teula ceràmica o de formigó la coberta inclinada o de tela asfàltica auto protegida i grava la coberta plana.

Façana

Formada per diferents tipus de panells fixats a l’esctructura metàl·lica amb cargols auto perforants. A la cavitat interior dels panells hi allotjarem els materials aïllants per aconseguir un confort tèrmic i una certificacio energètica “Edificació Passiva”. El sistema admet gran diversitat d’acabats de fusta, metàl·lics, arrebossats, pedra, neolith, etc.

Tactaments exteriors

Tenen molta importància per a la regulació de la temperatura, l’estanqueïtat i l’acústica, aïllant l’habitatge del vent, el sol i el soroll. Subministrament i muntatge de finestres/balconeres d’alumini, de la firma Cortizo o Aluminis Barcelona amb vidres de baixa emissió i control solar, amb gas argó per a una trasmitància de 1,1 w/k.m2 i calaixos de persinanes termo-acústics sistema Cajaislant.

Revestiments interiors

Totes les particions interiors i els cels rasos es realitzaran amb plaques o panells prefabricats de cartró-guix laminat encadellats i cargolats a una estructura metàl·lica de muntats i canals. S’inclou, els aïllaments acústics i tèrmics pertinents.

Instal·lacions

Llum, aigua, electricitat, calefacció, telecomunicacions i vídeoporter. Integrem totes les instal·lacions necessàries per al compliment del Codi Tècnic de l’Edificació. Aquestes, es distribuiran a l’interior de l’estructura del revestiment de plaques de cartró-guix laminat per reduïr el temps d’instal·lació i facilitar el manteniment futur.

Acabats interiors

Col·locació de paviment, fusteria, mobiliari de cuina i bany, pintura, etc., on el client els escull davant el ventall de productes sostenibles que ens ofereix el mercat i així aporta el seu toc personal.

Exteriors

Hi ha un munt de projectes que podem realitzar: paisatgisme, piscina, coberta ajardinada, pèrgola, terrassa, etc. Espais fets a mida segons les preferències i necessitats de cada client, aconseguint bellesa, harmonia en l’entorn i funcionalitat.

Ens encantaria
saber quin és
el teu projecte.
pressupostos@miguelcarpintero.com

Contacta amb nosaltres per a qualsevol dubte